โมปลั๊กอิน Dokan Multivendor ซ่อนปุ่ม Add to cart จากสินค้าที่เป็นของตนเอง

ปลั๊กอิน Dokan คือปลั๊กอินสำหรับสร้างตลาดออนไลน์หรือ Market Place

โดยระบบเดิมๆ Dokan ยอมให้ร้านค้าสามารถกด Add to cart สินค้าของตนเองได้ ลูกค้าไม่ต้องการให้ร้านค้าสามารถทำได้

ผลลัพธ์งานโม

  • ทำการโมเพื่อปิดการใช้งานปุ่ม Add to cart สำหรับสินค้าที่เป็นของ user นั้นๆ