โมปลั๊กอิน DOKAN woocommerce MULTIVENDOR ในส่วนของ dropdown list สำหรับเลือก Tags สินค้า ให้เรียงตามตัวอักษร A ถึง Z ทั้งหน้าเพิ่มสินค้า และ หน้าแก้ไขสินค้า

  • ต้องการให้แบบฟอร์มในหน้าเพิ่มสินค้า หรือ แก้ไขสินค้า ในส่วนของ dropdown list  สำหรับเลือก Tags สินค้าแสดงผลเรียงตามตัวอักษร A ถึง Z

ผลลัพธ์งานโม

  • ผลลัพธ์ หน้าเพิ่มสินค้า หรือ แก้ไขสินค้า แสดงผลดังรูปadd and edit product page