โมปลั๊กอิน Event Espressoให้มีฟิลด์ข้อมูลใบกำกับภาษีในหน้า register

  • ต้องการให้หน้า register มีแบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอกข้อมูลสำหรับขอใบกำกับภาษี

ผลลัพธ์งานโม

  • โม ปลั๊กอิน Event Espressoให้มีฟิลด์ข้อมูลใบกำกับภาษีในหน้า register โดยหากมีการติ๊กเลือกหัวข้อ Request tax invoice ระบบจะแสดงฟิลด์ให้กรอกข้อมูลสำหรับขอใบกำกับภาษี ดังรูป modify event espresso plugin have tax invoice field in the register page