1-26-2018 11-12-02 AM

ปรับหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Woocommerce Thank you page ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารอย่างชัดเจน ในขั้นตอนแจ้งชำระเงินให้มีแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินแสดงด้วย โดยใช้ปลั๊กอิน Seed Confirm Pro

ปรับหน้าเสร็จสิ้นการชำระเงิน( Woocommerce Thank you page ) ให้แสดงขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารอย่างชัดเจน
ในขั้นตอนแจ้งชำระเงินให้มีแบบฟอร์มแจ้งชำระเงินแสดงด้วย โดยใช้ปลั๊กอิน Seed Confirm Pro