โมธีม HELPGURU เพื่อแสดงช่องค้นหาจาก Toolset Types ในทุกๆ หน้า

  • โมส่วน header ของธีม HELPGURU เพื่อแสดงฟอร์มค้นหาจาก Toolset Types ในทุกๆ หน้า
  • ฟอร์มค้นหาต้องสามารถฟิลเตอร์ได้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดจาก Toolset Types

ผลลัพธ์งานโม

ผลการโมจะเป็นดังภาพข้างตน ซึ่งของเดิมจะมีฟอร์มสำหรับค้นหาเพียวฟิลด์เดียวคือข้อความค้นหา และจะแสดงแค่เฉพาะหน้าบทความเท่านั้น