โม woocommerce POS สามารถกรอก fee เป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่าคงที่ได้

  • ต้องการให้ woocommerce POS  สามารถกรอก fee เป็น % หรือค่าคงที่ได้
  • โดยคำนวน % จากยอดรวมทั้งหมด

ผลลัพธ์งานโม

การใช้งานระบบหลังจากผ่านการโม

  1. กดปุ่ม Fee กดปุ่ม Fee Woocommerce pos
  2. กรอกราคาที่ต้องการลด ใช้ Fee เป็นส่วนลดใน Woocommerce pos แบบเปอร์เซ็นต์
    • หากต้องการลดราคาเป็น % ให้กรอกเครื่องหมาย % ต่อท้ายค่าที่กรอกเช่น จากภาพกรอกค่า 66 หากเติม % ต่อท้ายค่าที่ได้จะเป็น 66% ของราคารวมในที่นี้คือ 66% ของ 50 บาท จะได้ค่า 33 เป็นต้น
    • หากต้องการลดราคาเป็นยอดปกติให้กรอกเป็นค่าปกติ(ไม่ต้องมี % ต่อท้าย)
  1. กดเครื่องหมาย +/- เพื่อเป็นการลบราคาออก ซึ่งก็จะกลายเป็นส่วนลด (ในที่นี้เลือกเป็นลดราคา)
  2. กด return จะได้ค่าการลดราคาดังภาพ ผลลัพธืการเพิ่ม Fee Woocommerce pos