เขียนปลั๊กอินระบบแสดงราคาสินค้าตามระดับของลูกค้า ( Member Level )