โมปลั๊กอิน CHmanager ให้สามารถทำงานร่วมกับธีม Soho Hotel